اجرای پروژه پیاده روسازی و سنگفرش سطح شهر خدمتی دیگر از شهرداری